چطور کار می‌کند؟

ببرینو بستری قابل اعتماد رو برای ارسال کنندگان و برندگان مهیا میکند

فرستنده

برنده

ثبت بسته

بسته سوغاتی من

Kg
EuroEarth
ثبت بسته

ثبت بسته

با ثبت مشخصات دقیق بسته ارسالی خود می‌توانید درخواست ارسال بسته توسط برندگان را داشته باشید

ثبت بسته

فرستنده / برنده

دیروز 14:00

جستجوی برنده

جستجوی برنده و هماهنگی تحویل بسته

پس از ثبت بسته، لطفا برنده مناسب را جستجو و در مورد شرایط توافق کنید، هزینه حمل را پرداخته و بسته خود را به برنده تحویل دهید.

ثبت بسته

تحویل؟

Earth
پرداخت

تایید تحویل بسته و انجام پرداخت

با ثبت مشخصات دقیق بسته ارسالی خود می‌تواند درخواست ارسال بسته توسط برندگان را داشته باشید

ثبت امتیاز
ثبت امتیاز

ثبت امتیاز و نظر برای برنده

با ثبت مشخصات دقیق سفر خود می‌تواند درخواست دریافت بسته از فرستندگان را داشته باشید